میز تحریرهای تاشو پارس

این تولیدی مبتکر و طراح این مدل میز تحریر های تاشو می باشد . این طرح در اداره کل مالکیت صنعتی بنام این تولیدی ثبت شده است .این میزها ، با برند پارس عرضه می شوند . تولید این میزها در دو مدل وایت بردی و غیر وایت بردی است . در مدل های وایت بردی سطح میز قابلیت استفاده بعنوان ، تخته وایت برد را هم داراست و همراه میز یک عدد ماژیک و تخته پاک کن هم می باشد . و رنگ صفحه میز نیز سفید است . در مدل های غیر وایت بردی رنگ صفحه میز متنوع می باشد و دیگر اینکه قابلیت وایت بردی نداند .
پایه های فلزی این میز قابلیت تاشدن دارند و می توان براحنی آنها را جمع کرد و هنگام باز کردن در یک شیار فلزی قرار می گیرند و در جای خود محیکم می شوند .

میز تحریر تاشو پارس

میز تحریر های پارس در حال حاضر در 4 اندازه تولید می شوند .