میز تحریر هانیبال

میز تحریر های جدید تولیدی نیک ساز نوین که تصویر صفحه میز آن دارای عکس های کارتونی مختلف می باشد ، با برند هانیبال تولید می شوند .